Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

Αγωνίες ώριµων Ελληνίδων

Μετά την «Υπόσχεση γάµου», ο Γιώργος Συµπάρδης επανεµφανίζεται µε τη νουβέλα «Μεγάλες γυναίκες», ρίχνοντας µε ευαισθησία

και τέχνη τον φακό του πάνω σε εξηντάχρονες κυρίες που ακροβατούν ανάµεσα στις κοινωνικές συµβάσεις και στο υπαρξιακό άγχος

Ο

Γιώργος Συµπάρδης είναι

ολιγογράφος, τουλάχιστον

αυτό δείχνουν οι κυκλοφο-

ρίες των µετρηµένων στα

δάχτυλα του ενός χεριού βιβλίων του:

ανάµεσα στο πρώτο του, τη νουβέλα

«Μέντιουµ» που κυκλοφόρησε το

1987, και στο µυθιστόρηµα «Ο άχρη-

στος ∆ηµήτρης», µεσολάβησαν έντε-

κα χρόνια. Και έκανε άλλα δεκατρία

για να δηµοσιεύσει την «Υπόσχεση

γάµου», το 2011, που έγινε δεκτή

ξανά µε πολύ ευνοϊκές κριτικές.

Εχει µάλιστα και ο ίδιος παραδε-

χθεί δηµοσίως – δεν είναι άλλωστε

προς µοµφή ούτε είναι ο µόνος συγ-

γραφέας στον οποίο συµβαίνει – ότι

γράφει δύσκολα, βασανιστικά αργά

και ότι αν θέλει να γράψει ένα πολυ-

πρόσωπο µυθιστόρηµα, χρειάζεται

πολύ χρόνο.

Προς επίρρωσιν αυτού του ισχυ-

ρισµού του, το νέο πεζογραφικό δη-

µιούργηµά του που κυκλοφορεί τη

∆ευτέρα, ενώ σπάει την παράδοση

της µακράς διάρκειας ανάµεσα στα

βιβλία του, είναι νουβέλα και έχει

σχετικά λίγους πρωταγωνιστές.

Κοινή σταθερά σε όλα τα βιβλία του

είναι ο λαϊκός άνθρωπος. Στο και-

νούργιο του που τιτλοφορείται «Με-

γάλες γυναίκες», τα βασικά πρόσωπα

είναι τέσσερα. Πρωταγωνίστρια είναι

η κάποιας ηλικίας ΣοφίαΜατρόζου –

που δεν µένει µακριά από τον σταθµό

της Βικτώριας, ενδεχοµένως στις

παρυφές του Γκύζη – και αµέσως

µετά ακολουθεί ένας εικοσάχρονος

νεαρός, ο Σταύρος. Από δίπλα, ση-

µαντικό ρόλο κρατούν η εξαδέλφη

της Σοφίας, Μίνα και ένας παπάς,

ο πατέρας Ιωάννης που λειτουργεί

στον Αγιο Παύλο στο Ρουφ – όπου

προσφέρονται συσσίτια.

Αν στην «Υπόσχεση γάµου» οι γυ-

ναίκες και ο σαγηνευτής τους ήταν

κοντά στα σαράντα, ηλικία σχετικά

κρίσιµη υπαρξιακά και για τα δύο

φύλα, στη νουβέλα «Μεγάλες γυ-

ναίκες», όπως λέει και ο τίτλος, τη

σκυτάλη παίρνουν κυρίες άνω των

εξήντα ετών, συνήθως µόνες, µε

άφθονο προσωπικό χρόνο που δεν

έχουν τι να τον κάνουν ή που απα-

σχολούνται σε καθήκοντα γιαγιάς.

Κοινωνική προσφορά

Η σκιαγράφησή τους είναι πολύ

ενδιαφέρουσα όπως και η αναµέτρη-

σή τους µε παλιούς δαίµονες – των

σχέσεων µε το άλλοφύλο, της κοκετα-

ρίας – που κατά κανόνα έχουν θάψει

κάτωαπό µεταφυσικές ανησυχίες και

διάθεση κοινωνικής προσφοράς η

οποία, όµως, δεν είναι παρά η άλλη

όψη της πάλης τους µε την οριστική

παραίτηση. Τις γνωρίζουµε όλοι µας

τις γυναίκες αυτές, υπήρξαν µανάδες

µας, θείες µας και µέσα στη µοναξιά

τους διατηρούν πάντα ατόφια την

αξιοπρέπεια και, συχνά, ένα χαλύβδι-

νο προσωπείο ή και µια απρόσµενα

αδάµαστη αποφασιστικότητα, µε την

οποία είναι ικανές να διαχειρίζονται

και τις πιο δύσκολες καταστάσεις.

Παραδόξως, οι «Μεγάλες γυναίκες»

επικοινωνούν άµεσα µε την «Υπόσχε-

ση γάµου». Για να αλλάξει τη γωνία

του φακού, ο συγγραφέας έκανε κάτι

απλό: πρόσθεσε είκοσι χρόνια στις

γυναίκες και αφαίρεσε είκοσι από τον

γητευτή τους. Τα πράγµατα αυτοµά-

τως αλλάζουν, µένοντας όµως κατά

βάθος ίδια: εκεί που η σαραντάρα

έπαιζε µε το ενδεχόµενο να κάνει το

µεγάλο τόλµηµα, να αλλάξει ζωή και

να δοκιµάσει µια νέα αρχή µε έναν

συνοµήλικό της, τώρα η εξηντάρα

διαπράττει το αδιανόητο: βάζει στο

διαµέρισµά της έναν εικοσάχρονο, µε

πρόσχηµα δύο πράγµατα: την εµφα-

νισιακή οµοιότητα µε τον παπά (κάτι

που ξυπνάει µέσα της τον ντετέκτιβ)

και τη φτώχεια του και την ανάγκη

του για ένα πιάτο φαΐ. Και µε ανοµο-

λόγητο στόχο, όχι τόσο το κρεβάτι

που µάλλον ούτε η ίδια διανοείται

πια όσο την επιβεβαίωσή της ως γυ-

ναίκας. Στη χειρότερη περίπτωση, το

κέρδος τού να νοηµατοδοτήσει ξανά

την ύπαρξή της, µέσω της προσφοράς

ενός πιάτου φαγητού σε κάποιον

που το χρειάζεται, µέσω δηλαδή της

στοργής, δεν είναι αµελητέο.

Ο Συµπάρδης, όπως επίσης συνη-

θίζει, χτίζει µια ιστορία µε υπόγειο

σασπένς, ενώ ταυτόχρονα παίζει µε

τις προκαταλήψεις. Ο άγνωστος νε-

αρός είναι ή όχι παραβατικός; Είναι

ή όχι εκµεταλλευτής ηλικιωµένων;

Ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν από

την παράτολµη κίνηση της Σοφίας;

Το µόνο σίγουρο, χωρίς ούτε αυτό να

λέγεται ρητά, είναι πως δεν πρόκειται

για ξένο. Και ότι περιπλανώµενοι

φτωχοί νέοι, πάλι χωρίς και αυτό να

σηµειώνεται ποτέ, είναι πια και αρ-

κετοί Ελληνες.

Γυναικεία συνενοχή

Οι διακυµάνσεις των αισθηµάτων,

οι µικρές παραλλαγές τους, η διερεύ-

νηση της γυναικείας συνενοχής, η

έκφραση της αιδούς αλλά και η υπε-

ράσπιση της αξιοπρέπειας αποτυπώ-

νονται µε ιδιαίτερη µαεστρία.

Αν πάντως θα έπρεπε οπωσδήποτε

να διαλέξουµε έναν χαρακτήρα, θα

λέγαµε ότι η προσωπικότητα του

Σταύρου, ως πιο σαφής και τετρά-

γωνη, είναι χτισµένη εξαιρετικά και

είναι απόλυτα ολοκληρωµένη. Ισως

περισσότερο από της πρωταγωνί-

στριας Σοφίας που, επειδή είναι από

τη φύση της πιο δυσκίνητος χαρα-

κτήρας, χρειαζόταν ίσως και άλλες

σελίδες για να αποκρυπτογραφηθεί

πλήρως. Αλλά τότε θα έπρεπε να πε-

ριµένουµε µερικά χρόνια ακόµη για

να τη γνωρίσουµε!

Ο συγγραφέας, όπως

συνηθίζει, χτίζει µια

ιστορία µε υπόγειο σασπένς,

ενώ ταυτόχρονα παίζει

µε τις προκαταλήψεις

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΙΜΠΛΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ

/ PRISMA / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

«Γράψε όµορφος» του είπε

Τα πάρε δώσε µε την Αστυνοµία συνεχίστηκαν µέχρι

που βγήκε το καλοκαίρι. Της χτυπούσαν το κουδούνι

µια στο τόσο οι ίδιοι αστυνοµικοί µε τα πολιτικά – µε

µπλουτζίν πάντοτε και οι δύο, µε πολύχρωµα πουκά-

µισα ή κοντοµάνικα και πολύ νεανικά για την ηλικία

τους µπλουζάκια – στρογγυλοκάθονταν απέναντί

της σταυροπόδι, σαν παλιοί γνώριµοι, υπερήφανοι

για τα ξεκάλτσωτα πόδια τους, και την πιλάτευαν.

Την πρώτη φορά της ζήτησαν να τους περιγράψει

τον Σταύρο. Ο ένας – ο πιο γεµάτος – ρωτούσε κι ο

άλλος κρατούσε σηµειώσεις. «Σαν να λέµε οµορφό-

παιδο» έβγαλε το συµπέρασµα εκείνος που υπέβαλ-

λε τις ερωτήσεις κι επειδή η Σοφία δεν το σχολίασε:

«Σε ρωτάω αν αρέσει στις γυναίκες, αν εσένα σου

άρεσε» κι επειδή την είδε που έγινε κόκκινη σαν πα-

παρούνα, γύρισε στον συνάδελφο και «γράψε όµορ-

φος» του είπε.

(Απόσπασµα από το βιβλίο)

Απόσπασµα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

6

προδηµοσίευση

Βιβλιοδροµιο

Γιώργος

Συµπάρδης

ΜΕΓΑΛΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Εκδ. Μεταίχµιο,

2015, σελ. 102

Τιµή: 10 ευρώ

Κυκλοφορεί:

6/4/2015

Ο γεννηµένος στην

Ελευσίνα Γιώργος

Συµπάρδης, νοµικός, µε

σπουδές σκηνοθεσίας

κινηµατογράφου, έχει

τιµηθεί µε το Κρατικό

Βραβείο Μυθιστορήµατος

2012 για την

«Υπόσχεση γάµου»