Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 8 Next Page
Page Background

Ε

νενήντα χρόνια από την ίδρυση

του Εθνικού Πειραιώς, ο κατάλ-

ληλος άνθρωπος επιχειρεί το

κατάλληλο πράγµα: να γράψει,

να συνοψίσει, να φωτίσει την ιστορία της

ιστορικής οµάδας τουΠειραιά. Οβετεράνος

και πολύπειρος, για χρόνια συντάκτης στα

«ΝΕΑ», βραβευθείς από το ΙδρυµαΜπότση

για το σύνολο της δηµοσιογραφικής και

της συγγραφικής του προσφοράς Γιώργος

Αρκουλής ανήκει στην ηρωική φρουρά

των αθλητικογράφων. Με πάθος για τον

Πειραιά και ζυµωµένος σταπιο άγρια αλλά

και αθώα παρασκήνια του ποδοσφαίρου,

µας παραδίδει τώρα σε 176 σελίδες µια

πυκνή καταγραφή, εν πολλοίς βιωµατική,

για τον Εθνικό, που διήνυσε τα χρυσά του

χρόνια ως πολύ µεγάλη οµάδα µέχρι και

την απόλυτη παρακµή του.

Η δραστική συµβολή του έτερου πει-

ραιώτικου σωµατείου, του Ολυµπιακού,

στην αποδόµηση του Εθνικού υπήρξε κάτι

παραπάνω από προφανής κάποτε, όπως

συµπεραίνει ο αναγνώστης του βιβλίου.

Με πηγαία, λαϊκή γραφή – τι πιο ορθό για

να αποτυπωθούν ιστορίες ποδοσφαίρου;

– µας γεµίζει εικόνες και πληροφορίες. Κε-

ντρική θέση έχουν εµβληµατικά πρόσωπα

όπως ο µποέµ και πληθωρικός ιστορικός

πρόεδρος γιαχρόνια τουΕθνικού∆ηµήτρης

Καρέλλας, που γκρέµιζε τα νυχτερινά κέ-

ντρα, ή ο επίσης πρόεδρος και πολυσχιδής

παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου

Νίκος Μουρκάκος ή ακόµη ο περίφηµος

φανατικός οπαδός «Εθνικάρας» (Γιάννης

Μαντζουράνης).

Ενα βιβλίο απολαυστικό, µέρος µιας

σπουδαίας, σχεδόν λαογραφικής κατα-

γραφής ενόςολόκληρουκόσµου.Μαρτυρίες

προσώπων για το ιστορικό σωµατείο (ανά-

µεσά τους και αυτή του παλιού ποδοσφαι-

ριστή ΛάκηΜερτίκα που εκδιώχθηκε από

την οµάδα λόγω αριστερών φρονηµάτων

τηνπερίοδο της χούντας) ή τουπολίστακαι

σηµερινού βουλευτή του Ποταµιού Γιώρ-

γου Μαυρωτά, αφού εξάλλου Εθνικός δεν

ήταν µόνο το ποδόσφαιρο. Μαρτυρίες και

δηµοσιογράφων όπως αυτή του Πειραιώ-

τη ∆ηµήτρη Καπράνου, βαθύ γνώστη των

θεµάτων του Εθνικού.

Ποδόσφαιρο όµως χωρίς ιστορίες δεν

υπάρχει, οπότε ξεκινώ, αλιεύοντας την

πρώτη απ’ το βιβλίο του Αρκουλή.

Στο υπουργείο Πολιτισµού βρισκόταν

η Μελίνα. Ο Εθνικός κινδύνευε µε υπο-

βιβασµό και µια οµάδα παραγόντων του

την επισκέπτεται για να ζητήσει να γίνουν

αγώνες µπαράζ, µπας και τη γλιτώσει. Ο

Μουρκάκος της λέει: «Με το θάρρος από το

γεγονός ότι όταν κοιµάµαι σας έχωπλάι στο

µαξιλάρι µου κάπου είκοσι χρόνια, θέλωνα

σας ζητήσωµια χάρη». ΗΜελίνα θυµώνει,

ετοιµάζεται να τουςπετάξει έξωκαι οΜουρ-

κάκος προσθέτει: «Εσείς, αγαπητήµου, δεν

τραγουδήσατε “Τα παιδιά του Πειραιά”

στον δίσκο; Στηνπίσωπλευρά του 45αριού

έχει τυπωθεί έναδικόµου τραγούδι. Το “Ενα

σφάλµα έκανα” (σύνθεση του∆ερβενιώτη)

µε τηνΠόλυΠάνου. Πλάι στο µαξιλάρι µου

έχωκάθε νύχτα το δισκάκι». Το αίτηµα των

παραγόντων έγινε δεκτό και στους αγώνες

µπαράζ η οµάδα τα κατάφερε.

∆ιαβάστε το βιβλίο, ακόµηκι αν δεν είστε

Εθνικός. Αρκεί νααγαπάτε τηνωραίαπλευ-

ρά του λαϊκού κόσµου του ποδοσφαίρου.

Ο Εθνικός, η Μελίνα, ο Πειραιάς

Με αφορµή τα ενενηντάχρονα του Εθνικού Πειραιώς, ο αθλητικογράφος Γιώργος

Αρκουλής καταγράφει όσα στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο οδήγησαν στην παρακµή του

Η οµάδα του Εθνικού Πειραιά που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1933, µία από τις κορυφαίες στιγµές της οµάδας

ΓΡΑΦΕΙ Ο

∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Νύγδην

ΤΟΥ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ

Η Ελλάδα και

οι διαφορετικές

µερίδες των ελίτ

Ε

χω παρατηρήσει από παλιά ότι οι νοµικοί

αποτελούν από όλες τις επαγγελµατικές κα-

τηγορίες εκείνη που διαβάζει περισσότερο

λογοτεχνία. Οι λόγοι πρέπει να είναι η τριβή

τους µε ανθρώπους του πιο διαφορετικού χαρακτή-

ρα, µε τους δαιδάλους των κοινωνικών σχέσεων, µε

περίπλοκα ή κρυµµένα κίνητρα των ανθρώπινων

συµπεριφορών, αλλά σε όχι µικρότερο βαθµό και η

οξυµµένη αίσθηση που αναπτύσσουν για την εσώτερη

λογική µιας γλωσσικής δοµής. Παρ’ όλα αυτά, µια

ηµερίδα µε θέµα «∆ικαιοσύνη και λογοτεχνία» δεν

περίµενα να έρθει από αυτόν τον χώρο και µάλιστα

από τα ανώτερα κλιµάκιά του. Και όµως συνέβη. Τη

διοργάνωσε στις 20 Μαρτίου η Εθνική Σχολή ∆ικαστι-

κών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη, που µου έκανε την

τιµή να µε προσκαλέσει ως οµιλητή, µαζί µε άλλους

γνωστούς συγγραφείς και κριτικούς.

Η έκπληξή µου για την αναγγελία και την πρόσκληση

σε µια τέτοια ηµερίδα έγινε ακόµη µεγαλύτερη όταν

γνώρισα από κοντά τους διοργανωτές, κουβέντια-

σα µαζί τους, παρακολούθησα τις εισηγήσεις όσων

από αυτούς ήταν και οµιλητές. Καµία σχέση µε το

στερεότυπο του στεγνού, σκυθρωπού, µονοκόµµα-

του δικαστικού. Απέναντί µου είχα ανθρώπους ανοι-

χτόµυαλους και ανοιχτόκαρδους, καλλιεργηµένους,

προβληµατισµένους, µε αυτοκριτική µάλιστα διάθεση.

Και µιλάµε για συµβούλους Επικρατείας, εισαγγελείς,

έναν καθηγητή Νοµικής – µε παράλληλη δραστηριό-

τητα ως τενόρος! Ο τελευταίος ανέπτυξε εύστροφα

τον «Ωραίο λοχαγό» του Κουµανταρέα από τη σκοπιά

του ∆ιοικητικού ∆ικαίου και τοποθέτησε το µυθιστό-

ρηµα στο ιστορικό πλαίσιο της συγγραφής του. Ενας

άλλος, σύµβουλος Επικρατείας αυτός, φανέρωσε στη

δική του εισήγηση τόσο πλούσιες και προπαντός

επεξεργασµένες λογοτεχνικές γνώσεις, που θα τις

ζήλευαν οι περισσότεροι λογοτέχνες µας. (∆εν ανα-

φέρω ονόµατα για να µη θεωρηθεί ότι επιδίδοµαι σε

δηµόσιες κολακείες).

Η αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών

Σπουδών, όπου διεξήχθη η ηµερίδα, ήταν ασφυκτικά

γεµάτη και στις οκτώ εισηγήσεις, και αυτό παρά το

γεγονός ότι καµιάς η διάρκεια δεν ήταν µικρότερη

από σαράντα λεπτά. Το κοινό ήταν κατά το µεγα-

λύτερο µέρος του, από ό,τι κατάλαβα, σπουδαστές

της Σχολής, δηλαδή πτυχιούχοι της Νοµικής που

µετεκπαιδεύονται για τον δικαστικό κλάδο. Αν κρίνω

από την ανταπόκρισή τους σε ορισµένες εισηγήσεις,

τους ενδιέφερε ιδιαίτερα η ανθρώπινη διάσταση της

λειτουργίας του δικαστή.

Με αυτή την αφορµή σκέφτηκα για δεύτερη φορά

τα τελευταία χρόνια, µετά την εµπειρία µου µε νοσο-

κοµειακούς γιατρούς, ότι ο ισοπεδωτικός τρόπος µε

τον οποίο περιγράφουµε συχνά (βάζω και τον εαυτό

µου) τις ελίτ αυτής της χώρας είναι άδικος. Στις πε-

ρισσότερες από αυτές υπάρχει µια σηµαντική µερίδα

µε ευαισθησίες, ευρύτητα σκέψης, υπευθυνότητα και

ικανότητες που την κάνουν άξια να λέγεται ελίτ. Το

πρόβληµα είναι ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα όπου τον

τόνο δίνει η άλλη µερίδα. Οχι απαραίτητα επειδή είναι

µεγαλύτερη. Αλλά επειδή δεν συναντάει εµπόδια σαν

αυτά που η ίδια φροντίζει να βάζει σε όσους είναι

καλύτεροί της.

7

Βιβλιοδροµιο

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

κοινωνία

Ο

οικονοµολόγοςΝαπολέωνΜαραβέγιας έχει

κατ’ επανάληψη εκφραστεί υπέρ της πάση

θυσίαπαραµονής της Ελλάδαςστηζώνη του

ευρώ και υπέρ της σύνταξης ενός σχεδίου

εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης, καθώς τα

σηµερινά οικονοµικά της δεδοµένα δεν επιτρέπουν

µεγάλη αισιοδοξία. Καθηγητής Μακροοικονοµικής

Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ολοκλήρω-

σης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης τουΠανεπιστηµίου Αθηνών, οΝαπολέων

Μαραβέγιας έχει να παρουσιάσει και ένα σηµαντικό

συγγραφικό έργο που κινείται γύρω από ζητήµατα

που έχουν να κάνουν κυρίως µε την αγροτική ανά-

πτυξη (υπήρξε και υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης ανάµεσαστις εκλογικές αναµετρήσεις του

2012) αλλά και την κρίση. Το έβδοµο βιβλίο του «Η

υπόσχεση... της ανάπτυξης» που µόλις κυκλοφόρη-

σε «επιχειρεί να διατυπώσει απαντήσεις στα πολλά

ερωτήµατα των ελλήνων πολιτών κατά την περίοδο

της οικονοµικής κρίσης, όπως: ποιος “φταίει” για την

κρίση, τι πρέπει να κάνουµε για να έρθει επιτέλους

η ανάπτυξη, µήπως υπάρχει λύση εκτός ευρώ, πόσο

µεγάλησηµασία έχει η εκπαίδευση για την ανάπτυξη

της χώρας, γιατί είναι δύσκολη η µείωση της φορο-

διαφυγής, γιατί δεν προχωρούν οι µεταρρυθµίσεις,

πόσο µεγάλη είναι η φτώχεια στη χώρα µας, γιατί

έχει µεγάλη σηµασία για την Ελλάδα η αλλαγή της

ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής, ποιο είναι το

µέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πώς µπορούµε να

επιχειρήσουµε ένα νέο ξεκίνηµα σε σταθερές βάσεις,

σε ποιους τοµείς πρέπει να στηριχθούµε για να ξεπε-

ράσουµε τις αδυναµίες µας, τι πρέπει να αλλάξουµε

στο πολιτικό µας σύστηµα και στη διοίκηση για να

αποκτήσουµε σύγχρονοκράτος, πώς θαπεριορίσουµε

τη διαφθορά» και αρκετά άλλα.

Απαντώντας στα ερωτήµατα για την κρίση

Μ.Π.

Ναπολέων

Μαραβέγιας

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ...

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εκδ. Παπαζήση,

2015, σελ. 320

Τιµή: 15 ευρώ

Γιώργος Αρκουλής

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΟΥΝ

ΚΑΙ ΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΙ...

Εκδ. ΕνΤύπωση,

2015, σελ. 176